Processar vi 100 000 ton substrat så får vi nästan lika många ton biogödsel. Merparten av denna skall transporteras tillbaka till lantbrukarna. Dessa förfogar över 3 500 hektar åkermark för spridning av biogödsel. More Biogas lånar stallgödsel av lantbrukarna och återför motsvarande mängd till respektive lantbrukare. Innehållet av växtnäringsämnen är högre än i stallgödseln. Framförallt finns det mer tillgängligt kväve i biogödseln.

I takt med att vi får in externa substrat, t.ex. matavfallsslurry, kommer spridningsareal att öka och More Biogas räknar med att kunna tillhandahålla biogödsel även till externa kunder.