Processar vi 100 000 ton substrat så får vi nästan lika många ton biogödsel. Merparten av denna skall transporteras tillbaka till lantbrukarna. Dessa förfogar över 3 500 hektar åkermark för spridning av biogödsel. More Biogas lånar stallgödsel av lantbrukarna och återför motsvarande mängd till respektive lantbrukare. Innehållet av växtnäringsämnen är högre än i stallgödseln. Framförallt finns det mer tillgängligt kväve i biogödseln.

I takt med att vi får in externa substrat, t.ex. matavfallsslurry, kommer spridningsareal att öka och More Biogas räknar med att kunna tillhandahålla biogödsel även till externa kunder.

Innehållsdeklarationer och analyser (from maj 2022 sammanfogas det som tidigare hette Innehållsdeklaration och Analysrapport till en Innehållsdeklaration)

SPCR120

Innehållsdeklaration MB maj-jun 2023

Innehållsdeklaration MB feb-apr 2023

Innehållsdeklaration Nov-Jan 2023

Innehållsdeklaration Aug-Okt 2022